056959305

Общи условия на магазина

1. I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Борсата.нет” ООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на услугите предоставяни от интернет сайта на “ Борсата.нет ” ООД, наричан по-долу „BORSATA.NET”.

ІІ. ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние зачитаме и опазваме Вашите лични данни. Искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и как тази информация се ползва

Ние събираме и използваме лична информация, за да разберем Вашите нужди и интереси и да Ви обслужваме по-добре. В допълнение към информацията, която Вие ни предоставите, ние може така също да събираме информация по време на Вашето посещение на нашия сайт чрез инструменти за автоматично събиране на информация, които включват бисквитки, връзки, страници и други често ползвани инструменти за събиране на информация.

Информацията която събираме, за да разберем Вашите потребности и интереси ни помага да направим Вашето посещение последователно и персонализирано. Например, ние може да използваме Вашата информация, за да Ви:

• помогнем при попълване на поръчка;

• информираме отностно продукти или услуги;

• да предоставим услуги и поддръжка;

• известим за нови услуги или други ползи;

• предоставим персонализирани промоционални оферти;

• изберем съдържание което да Ви бъде показано;

Информацията не се предоставя на трети лица при никакви условия.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА BORSATA.NET

Чл. 3. Borsata.net e достъпен на адрес в интернет http://borsata.net/ чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от borsata.net стоки, включително:

1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Borsata.net чрез интерфейса на страницата, достъпна в интернет;

2. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани

от Borsata.net;

3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Borsata.net, съгласно поддържаните от него начини за разплащане.

4. Да получават информация за нови стоки предлагани от Borsata.net;

5. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Borsata.net;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Borsata.net чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://Borsata.net/ или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от Borsata.net и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Интернет страницата на магазина.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

1. IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА BORSATA.NET

Чл. 7. (1) За да използва Borsata.net за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

1. V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Borsata.net.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес http://borsata.net/

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в софтуера на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Borsata.net и предоставяне на:

1. Имейл

2. Име, фамилия и телефон

3. Държава, град, адрес и пощенски код

4. Ако е юридическо лице – име на фирмата или друг юридически субект, ЕИК, МОЛ

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на Borsata.net, чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Borsata.netа и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката

1. VI.УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ИЗКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ОТ "БОРСАТА.НЕТ" ООД

11. “Борсата нет“ООД предлага, но не се задължава, да изкупи онлайн валидни хартиени учебници, след като прецени, че са изпълнени настоящите условия и предлаганите за изкупуване учебници са в добро състояние, без липсващи и/или повредени страници и корици.

12. Страни по сделката са: физическо лице, което продава учебниците си, наричано Продавач, и “Борсата нет“ООД с ЕИК 205778263, което купува учебниците, наричано Купувач.

13. Прехвърлянето на собствеността на учебниците става чрез покупко-продажба. За дата на прехвърляне на собствеността върху учебниците се приема датата, на която “Борсата нет“ ООД удостоверява, че е изкупило учебниците чрез превеждане на парите или изпращане на имейла на продавача „Талон за подарък“ на стойност сумата на продадените учебници.

14. На изкупуване подлежат учебници, учебни помагала, и т.н., които Купувачът е преценил, че може да изкупи.

14.1. Учебниците, учебните помагала, учебните тетрадки, атласите, сборниците и т.н., които могат да бъдат изкупени, са предварително посочени в раздела „ПРОДАЙ УЧЕБНИЦИ“. Ако даден учебник не е публикуван, той не подлежи на изкупуване.

14.2. Всички учебници и помагала трябва да са в добро външно състояние и да не са смачкани, скъсани, надраскани или замърсени.

14.3. Всички учебници и помагала трябва да са в добро вътрешно състояние и в тях не трябва да е писано и/или драскано, и не трябва да липсват страници.

14.4. Купувачът си запазва правото да не изкупи определени учебници в случай, че същите не са търсени, или разполага с големи количества от тях, или по друга причина, по негова преценка.

15. НЕ подлежат на изкупуване:

15.1. Учебници и помагала, които не са публикувани в раздела „ПРОДАЙ УЧЕБНИЦИ“

15.2. Учебници и помагала, които не са в добро външно и/или вътрешно състояние.

16. Купувачът си запазва правото да откаже да изкупи определени учебници, които са изпратени от Продавач, ако те не отговарят са посочените в тези условия изисквания.

17.Изпратените от Продавача учебници трябва напълно да съответстват със заявените от него учебници за онлайн изкупуване от раздела „ПРОДАЙ УЧЕБНИЦИ“.

18. Купувачът не носи отговорност за некоректно изпратени учебници от страна на Продавача и не се ангажира с връщането им след отказ от изкупуване.

19. Купувачът изкупува учебници и помагала, които са в добро външно и вътрешно състояние на цена, която е посочена в раздела „Продай учебници“ на сайта Borsata.net. Системата на сайта автоматично изчислява сумата, която Продавачът трябва да получи след като Купувачът одобри получените от Продавача учебници. Ако продавачът желае да използва изчислената сума за купуване на учебници и помагала от “Борсата нет“ ООД, системата на сайта създава „Талон за подарък“ и изпраща „Талона за подарък“ на имейла на Продавача.

20. Всеки, който желае да продаде учебниците си, трябва да:

20.1 Влезе в „www.borsata.net“, след което да избере раздел „ПРОДАЙ УЧЕБНИЦИ“ и да влезе в профила си. Тук са публикувани всички учебници, който купуваме и цените, на които ги плащаме.

20.2. Намери в “Продай учебници” учебника, които желае да продаде. внимателно да сравни дали публикуваният учебника е точно като този, които иска да продаде. Ако са еднакви и е съгласен с цената да натисне бутона ПРОДАВАМ.

Намери в “Продай учебници” следващия учебник, които желае да продаде. внимателно да сравни дали публикуваният учебника е точно като този, които иска да продаде. Ако са еднакви и е съгласен с цената да натисне бутона ПРОДАВАМ.

.... и така, докато продаде всичките си ненужни учебници.

20.3. Отиде в количката и да види сумата, която ще получи за своите учебници. Да избере дали иска да получи парите или иска да се възползва от изгодните условия като поръча „Талон за учебници“.

20.4. Да избере най-удобния Доставчик.

20.5. Прочете и да се съгласи с Условията за изкупуване и да натисне бутона "Направи поръчка".

21. След като заявката за изкупуване бъде подадена, Продавачът трябва да изпрати на Купувача посочените в заявката учебници.

22. Изпращането на учебниците се извършва за сметка на Продавача,

Данните за получателя, които трябва да посочиш са:

Борсата.нет ООД, тел: 0877373634

Приемаме пратки изпратени до:

  • фирмата - гр. Бургас ул. Сан Стефано № 64
  • СПИДИ в гр. Бургас ул. Иван Богоров № 20.

Заплати транспорта! Най-изгодно е да изпратиш учебниците от удобен офис на СПИДИ до офисът на СПИДИ в гр. Бургас ул. Иван Богоров № 20.

23. Купувачът си запазва правото да откаже да приеме пратка, ако Продавачът не е изпълнил някое от описаните тук условия.

24. Сумата от изкупените учебници ще бъде предоставена на Продавача от Купувача, след одобрението от Купувача на изпратените от Продавача учебници по един от начините избран от Продавача:

24.1. Като наложен платеж;

24.2. По сметка на дебитна карта на Продавача, с такса превод 3,50 лева;

25. С цел по-качествено обслужване и предотвратяване на грешки, кореспонденцията за онлайн изкупуването ще се води единствено в писмен вид чрез електронни писма (имейли), като от страна на Купувача имейлът за кореспонденция е prodai@borsata.net

26. Настоящите условия важат единствено за онлайн книжарницата и могат да се различават от условията в магазинната мрежа на „Борсата.нет“ ООД. „Борсата.нет“ ООД си запазва правото в случай на необходимост да променя настоящите условия, а Продавачът се задължава да се запознае с актуалните условия непосредствено преди да се съгласи с тях.

27. С изпращането на учебници всеки Продавач декларира, че се е запознал с настоящите условия и се съгласява безпрекословно с тях.

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 28. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Интернат магазина, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 29. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на Borsata.net.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила

на всяка стока в сайта на Borsata.net.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика;

– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Borsata.net.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 30. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставката на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 31. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 47 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 32. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 33. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VIII.УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ С КАРТА

Ние не изискваме и събираме данни от кредитната или дебитната Ви карта, за да гарантираме Вашата резервация, тъй като Ви препращаме към виртуалния терминал на обслужващата ни банка.

При избор на метод на плащане с карта:
• Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта (номер, валидност, код за сигурност)
• Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
• При успешна трансакция (успешни автентикация и авторизация), на екран се визуализира съобшение за успешна поръчка и получавате имейл с данни за нея.
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
„Борсата.нет” ООД полагат всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
• Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
• Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
• В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISAи MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
При необходимост от връщане на платени с карта суми(отказ от поръчка) по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Срока за това е 14 календарни дни след покупката.
• Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.
• Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).
• Заплащането на стоките и доставката се извършва чрез следните кредитни или дебитни карти: Борика,VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и MasterCard Electronic, както в брой при доставка, ако Клиентът е избрал съответната опция и тя е налична за съответното плащане.

Политика за осигуряване на защита на данните при плащане

• „Борсата.нет” ООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
• Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
• Плащането се извършва на платежната страница на обслужващата ни банка и ние нямаме достъп до вашите картови данни, затова и не ги съхраняваме на нашия сървър
• Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
• В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 35. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 39. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://borsata.net/

Чл. 36. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 37. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Borsata.net, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 38. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес http://Borsata.net/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 38. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълняват задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Borsata.net. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 39. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 40. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 41. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 42. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на http://borsata.net/

Чл. 43. Всеки регистриран потребител се съгласява да получава имейл за новости от Borsata.net. Във всеки имейл има линк за отписване.

Дата на последна редакция: 10.03.2023 г.