056959305

География и икономика за 10. клас на издателство Булвест 2000 / Клет

1101012800
19.90 лв.
В наличност
+
Желани

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

География и икономика за 10. клас на издателство Булвест 2000 / Клет с автори Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова

Съдържание

  1. Пътеводител към учебника
  2. Какво знаем за географията на България - начален преговор
 1. Географско положение и граници на България
  1. Географско положение, граници и големина
  2. България - земя на световен кръстопът - упражнение
 2. Природна среда на България. Природни компоненти
  1. Релеф
  2. Полезни изкопаеми
  3. Климат
  4. Сравняване и характеристика на климатични области в България - упражнение
  5. Води
  6. Особености на водите в България - упражнение
  7. Почви
  8. Растителен и животински свят
  9. Природата на България и нейният природноресурсен потенциал - упражнение
  10. Природата на България - обобщение
 3. Природна среда на България. Природни области
  1. Дунавска равнина
  2. Старопланинска природногеографска област, Предбалкан
  3. Главна Старопланинска верига
  4. Решаване на географски казус - упражнение
  5. Изчертаване на морфохидрографска скица(Предбалкан и Главна старопланинска верига) - упражнение
  6. Краищенско-Средногорска област, Задбалкански котловини
  7. Краище и Средногорие
  8. Четене на геолого-геоморфоложки профил - упражнение
  9. Тракийско-Странджанска област
  10. Характеристика на природногеографска област - упражнение
  11. Рило-Родопска област, Осогово-Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма
  12. Рило-Пиринска подобласт, Рила
  13. Четене и анализ на комплексен природногеографски профил - упражнение
  14. Пирин и долината на река Места
  15. Природните ресурси на страната и устойчивото им използване - упражнение
  16. Родопи, Западни Родопи
  17. Източни Родопи
  18. Изготвяне на туристически маршрут - упражнение
  19. Черно море и Българското черноморско крайбрежие
  20. Характеристика на защитени природни обекти (национален парк, природен парк, резерват) - упражнение
  21. Природни области - обобщение
 4. Население на България
  1. Брой, разпределение и движение на населението
  2. Структура на населението в България
  3. Изработване на географска (демографска) прогноза. Изчертаване и анализ на полово-възрастова пирамида - упражнение
  4. Селища
  5. Селища
  6. Характеристика на селище чрез проучване - упражнение
 5. Държавно устройство и управление
  1. Държавно устройство и управление
  2. Население, селища, държавно устройствои управление - обобщение
 6. Стопанство
  1. Национално стопанство
  2. Първичен сектор - обща характеристика
  3. Растениевъдство
  4. Животновъдство
  5. Решаване на географски казуси за развитието на стопанството - упражнение
  6. Вторичен сектор. Енергетика
  7. Четене и анализ на географски текст - упражнение
  8. Металургия и машиностроене
  9. Изготвяне на научно съобщение: "Проучване на ферма или промишлено предприятие в родния край" - упражнение
  10. Химическа промишленост
  11. Лека промишленост
  12. Хранително-вкусова промишленост
  13. Третичен сектор. Транспорт
  14. Характеристика на стопански отрасъл - упражнение
  15. Туризъм
  16. Условия за инвестиции в България - упражнение
  17. Анализ на статистически данни за туризма - упражнение
  18. Национално стопанство - обобщение
 7. Регионална география. Райони за планиране
  1. Югозападен район
  2. Характеристика на район за планиране - упражнение
  3. Южен централен район
  4. Югоизточен район
  5. Сравнителна характеристика между райони за планиране в България и средни стойности за страната - упражнение
  6. Североизточен район
  7. Проучване на стопанската специализация за Североизточния район за планиране - упражнение
  8. Северен централен район
  9. Северозападен район
  10. Мнение по географски въпрос. Публично изказване - упражнение
  11. Перспективи за развитие на районите за планиране в България - упражнение (разработване на проект) 200
  12. Райони за планиране - обобщение
  13. Какво научих за България - годишен преговор

Тестове за самопроверка
Речник на термините
Литература
Приложение

Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2019
ISBN:
9789541813904
Тегло:
0.320
Език на изданието:
български
Съвместим с учебната програма:
Съвместим