056959305

Физика и астрономия за 8. клас на издателство Булвест 2000

1080812800
16.90 лв.
В наличност
+
Желани

Купуваме и продаваме нови и употребявани учебници!

Физика и астрономия за 8. клас и първа част за 9 клас при ОИИ на чужд език на издателство Булвест 2000 / Клет с автор Максим Максимов

Съдържание

I. Механика
 1. Физични величини и единици (Увод)
 2. Механично движение
 3. Скорост и ускорение
 4. Равноускорително движение
 5. Свободно падане
 6. Равнозакъснително движение
 7. Движение с постоянно ускорение (Решаване на задачи)
 8. Първи принцип на механиката
 9. Втори принцип на механиката
 10. Трети принцип на механиката
 11. Сила на тежестта и тегло
 12. Сили на триене
 13. Принципи на механиката (Решаване на задачи)
  • Домашна лаборатория
 14. Равновесие на телата
 15. Работа и мощност
 16. Кинетична и потенциална енергия
 17. Закон за запазване на енергията
 18. Работна енергия (Решаване на задачи)
 19. Налягане и закон на Паскал
 20. Хидростатично налягане
 21. Измерване на налягането
 22. Закон на Архимед
 23. Механика на течности и газове (Решаване на задачи)
 24. Човекът и енергията (Решаване на задачи)
  • Домашна лаборатория
 25. Механика (Обобщение)
  • Тестове (Механика)
  • Проверете какво сте научили (Механика)
II. Топлинни явления
 1. Движение на градивните частици на веществата
 2. Температура
 3. Топлообмен
 4. Топлинен баланс (Решаване на задачи)
 5. Топене и втвърдяване
 6. Изпарение и кондензация
 7. Изменение на вътрешната енергия
 8. Първи принцип на термодинамиката
 9. Адиабатен и изохорен процес
 10. Изотермен процес. Идеален газ
 11. Изобарен процес
 12. Идеален газ (Решаване на задачи)
 13. Топлинни машини
 14. Двигатели с вътрешно горене
 15. Топлинни явления и машини (Проекти и дискусия)
  • Домашна лаборатория
 16. Топлинни явления (Обобщение)
  • Тестове (Топлинни явления)
  • Проверете какво сте научили (Топлинни явления)
III. Лабораторен практикум
 1. Основни насоки при провеждане на физично изследване
 2. Опитно определяне на ускорението при равноускорително движение
 3. Експериментална проверка на втория принцип на механиката
 4. Изследване на силите на триене
 5. Определяне на центъра на тежестта на плоски пластинки
 6. Експериментално изследване на закона на Архимед
 7. Определяне на специфичен топлинен капацитет на твърдо тяло
 8. Определяне на специфичен топлинен капацитет на топене на леда
 9. Изследване на изобарен процес при идеален газ
 • Проверете какво сте научили (Годишен преговор)
 • Тестове (Годишен преговор)
 • Как да оценя сам постиженията си
 • Речник
 • Отговори и решения на задачите от учебника
 • Отговори на тестовите задачи

В учебника по физика за 8. клас на издателство Булвест е посочено, как да използвате учебника:

 • Всички уроци за нови знания са придружени с въвеждаща рисунка за добро настроение
 • обяснено е най-важното, което ще научите съгласно учебната програма
 • дума/понятие, включена в речника в края на учебника
 • добрата организация подпомага ученето. Затова урока е разделен на няколко точки/части
 • Посочени са дефинициите и важните изводи
 • посочени са новите за вас физични закономерности, изразени с формула
 • показано е решението на типова задача по темата на урока
 • към фигурите има пояснителен текст. Не го пропускайте, може да съдържа нещо важно
 • Съществува допълнителен учебен материал за любознателните
 • Поясняваща рубрика (Припомнете си...., Запомнете......, Единици SI......, Внимание.....)
 • Проверете какво сте научили, разбрали и можете да прилагате. Номерата на задачите са в цветен код:
  • да проверя какво съм научил от урока
  • задача с една стъпка - използва се само една формула
  • комбинирана задача - използва се повече от една закономерност
  • експериментална или практическа задача
  • самостоятелно проучване в интернет, в енциклопедии и в друга учебна литература
 • задачи за самостоятелна работа вкъщи или в час с различна степен на трудност според цветния код
 • В лабораторните уроци:
  • Кратко формулирана целта на работата
  • необходими уреди и материали
  • Експериментална задача
  • как да изпълните задачата стъпка по стъпка
  • таблица, в която да попълите измерените и пресметнатите стойности на величините
 • Въпроси за дискусия
 • Примерни теми за проект
 • План и ориентира за разработване на проекта

"Уважаеми ученици,
В 8. клас предстои да изучавате две важни област на физиката: механика и топлинни явления. Механиката е най-непосредствено свързана с вашите всекидневни наблюдения и опит - тя изучава движението и взаимодействието на телата, които ни заобикалят. С помощта на основните закони на механиката вие ще се научите да решавате широк кръг практически задачи: за
колко време падащо тяло достига земната повърхност, какво разстояние изминава автомобил след натискане на спирачните, колко работа може да извърши тяло, имащо определена механична енергия, и много други.

В 5. клас изучавахте топлинните явления само качествено. Сега ще разширите и задълбочите придобитите звания. Ще се научите не само качествено, но и количествено да описвате и анализирате топлинната процеси: да пресмятате количеството топлина, необходимо за нагряване на тяло, за неговото разтопяване или за друга промяна на състоянието му, да прилагате законите при идеалите газове и други.

Лабораторният практикум, многобройните упражнения, качествените и количествените задачи към всеки урок, тестовите задачи, домашните опити, темите за проекти и дискусии ще допринесат трайно да усвоите изучаваните физични закономерности и да ти прилагате за решаване на конкретни практически задачи и проблеми.

Пожелавам ви успешна работа!"
Авторът

Издателство :
Булвест 2000/ Клет
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2017
ISBN:
9789541810705
Тегло:
0.320
Език на изданието:
Български език
Съвместим с учебната програма:
Съвместим